Actueel

 

10-01-'14

Nieuw opdrachtonderzoek naar de noodzakelijkheid van verplichte geslachtsregistratie voor iedereen

Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft UCERF onderzoekers een onderzoeksopdracht gegund naar verplichte, binaire (m/v) geslachtsregistratie. 
Lees meer >

Besef van en zorg over de kwetsbare positie van interseks en transgender personen is de laatste jaren toegenomen. Dat leidde onder meer tot Kamervragen over de mogelijkheden en onmogelijkheden om geslacht níet te registreren of een bestaande registratie te schrappen. Sinds 1986 is het in Nederland mogelijk om het geslacht van nieuwgeborenen te registreren als onbepaald. Is men al geregistreerd als man of vrouw dan is het alleen mogelijk van man te veranderen in vrouw of andersom.
Het onderzoek zal het nationaal juridisch kader in kaart brengen alsook nationale en internationale juridische knelpunten van de introductie van de mogelijkheid van het onbepaald laten van geslacht of eventueel een ‘derde hokje’. De mogelijke consequenties ervan, bijvoorbeeld voor detentie en non-discriminatierecht, worden geïnventariseerd. Het project omvat tevens een verkenning van het relevante recht in zes andere landen (Duitsland, Verenigd Koninkrijk, India, Nepal, Nieuw Zeeland en Australië). De resultaten van deze landenverkenning zullen worden vergeleken met de Nederlandse situatie.
Naar verwacht zal het project in de tweede helft van 2014 worden afgerond. De onderzoeksgroep bestaat uit Marjolein van den Brink, Jet Tigchelaar, Wibo van Rossum en Susanne Burri, aangevuld met Eric Gubbels, ambtenaar burgerlijke stand in Amsterdam.

< Terug

 
 

20-12-'13

Vooraankondiging 8ste UCERF Symposium op 10 april 2014

Op donderdag 10 april 2014 zal het 8ste symposium plaats hebben in Utrecht. Onze onderzoekers Merel Jonker en Jet Tigchelaar zullen het voorzitterschap op zich nemen. Als sprekers kunnen wij nu al aankondigen: Susanne Burri (docent aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker UCERF): ‘Gender en familierelaties’; Wil Portegijs (Sociaal en Cultureel Planbureau): ‘Vrouwen en economische onafhankelijkheid’; Jan Biemans (professor aan de Universiteit Utrecht): ‘Het onterfde kind’;  Myriam de Bruijn-Luckers (senior raadsheer Gerechtshof Den Haag): ‘Partneralimentatie’, Hans van Loon (voormalig secretaris-generaal van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht): ‘Kindontvoering en mensenrechten’ en Simone van der Hof (hoogleraar aan de Universiteit van Leiden): ‘Digitale kinderrechten’.
Lees meer >

Nadere informatie, ook over de aanmelding, volgt later.

< Terug

 
 

20-12-'13

Nieuw WODC onderzoek ‘Inkomende internationale kinderontvoeringszaken’

In opdracht van het WODC voeren onderzoekers van UCERF in samenwerking met onderzoekers van de DSP-groep onderzoek uit naar de uitvoeringspraktijk van inkomende internationale kinderontvoeringszaken.
Lees meer >

In Nederland zijn in 2011 en 2012 belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de uitvoeringspraktijk van inkomende kinderontvoeringszaken.  Deze wijzigingen betreffen drie hoofdpunten: de invoering van een verkorte procedure, het verbeteren van de equality of arms en het bespoedigen van de teruggeleidingsprocedure. Dit onderzoek evalueert de huidige Nederlandse uitvoeringspraktijk en vergelijkt dit met de uitvoeringspraktijken in het buitenland. De vraag die daarbij centraal staat is of de recente wijzigingen worden uitgevoerd zoals beoogd en hoe deze praktijk zich verhoudt ten opzichte van de uitvoering in andere landen met een vergelijkbaar stelsel.

De procesevaluatie richt zich niet alleen op de vraag hoe de procedures in Nederland feitelijk verlopen, maar ook hoe de huidige uitvoeringspraktijk wordt ervaren door alle betrokken partijen en waar de knelpunten zitten. Naast een bestudering van de relevante beleidsstukken en statistieken in de betrokken buitenlanden, worden de ervaringen en knelpunten van deze landen in kaart gebracht. Op grond van de procesevaluatie en de rechtsvergelijking worden eventueel aanbevelingen gedaan ter verbetering van de huidige uitvoeringspraktijk in het belang van het kind.

< Terug

 
 

20-12-'13

Nieuw onderzoek in het kader van het strategisch programma Youth and Identity van de Universiteit Utrecht

Nieuw onderzoek in het kader van het strategisch programma Youth and Identity van de Universiteit Utrecht naar:

Religieuze en culturele invloeden op de identiteitsontwikkeling van kinderen ingeval van overheidsinterventies
Lees meer >

Kinderbeschermingsmaatregelen hebben regelmatig betrekking op families met een niet-dominante religieuze overtuiging of culturele achtergrond. Denk aan de plaatsing van een Turkse jongen in een lesbisch pleeggezin of juridische geschillen tussen gescheiden ouders over de (bijzondere) schoolkeuze voor hun kinderen. Zorg bestaat over reformatorische ouders die hun kinderen niet inenten en over kinderen die in een sekte opgroeien. Het project onderzoekt vanuit juridisch-sociologisch, filosofisch, ethisch en ontwikkelingspsychologisch perspectief de vraag hoe de overheid bij het nemen van maatregelen omgaat met de culturele en religieuze identiteit van kinderen. Het doel is een ethisch raamwerk te ontwikkelen dat door overheidsfunctionarissen kan worden gebruikt.

Onderzoeksgroep

Prof. dr. Katharina Boele-Woelki
REBO, UCERF
Dr. Christoph Baumgartner
Geesteswetenschappen, Filosofie en Religiewetenschappen
Dr. Mariëtte van den Hoven
Geesteswetenschappen, Filosofie en Religiewetenschappen
Dr. Merel Jonker
REBO, UCERF
Dr. Jet Tigchelaar
REBO, UCERF
Dr. Wibo van Rossum
REBO, UCERF

Bekijk ook het filmportret over dit nieuwe onderzoek:
http://www.uu.nl/university/research/NL/strategische-themas/jeugdenidentiteit/wetenschappers/Paginas/default.aspx

< Terug

 
 

04-12-'13

18de Ius Commune Congres 2013

Op donderdag 28 en vrijdag 29 november 2013 werd in Maastricht het 18de Ius Commune Congres gehouden. 
Lees meer >

De plenaire sessie op donderdagochtend, welke werd voorgezeten door Katharina Boele-Woelki (UCERF), handelde over het belang van convergentie in een gelaagde rechtsorde (Steven Lierman, KU Leuven) en over het gebruik van optionele instrumenten in het commerciële contractenrecht (Harriët Schelhaas, Universiteit Utrecht). Na de lunch stond een familierecht workshop op het programma. De eerste helft van deze workshop werd verzorgd door Jacqueline Gray (UCERF) en Stefanie Sucker (Universität Bonn). Zij presenteerden de onderzoeksopzet van hun PhD-onderzoek over partijautonomie in internationaal familierecht, respectievelijk draagmoederschap in grensoverschrijdende gevallen. Tijdens de tweede helft van de workshop stond het nog door Susan Rutten e.a. (Universiteit Maastricht) uit te voeren onderzoek naar huwelijkse gevangenschap centraal. De dag werd afgesloten met een heerlijk diner, waarbij werd getoost op het lovende oordeel van de visitatiecommissie van de KNAW over de (her)erkenning van Ius Commune als onderzoeksschool.

De volgende dag sprak René de Groot (Universiteit Maastricht) tijdens de plenaire sessie over het quasi verlies van nationaliteit. Vanuit een rechtsvergelijkend perspectief analyseerde hij gevallen waarin personen de nationaliteit van een bepaald land verkrijgen door het plegen van fraude en om deze reden in een later stadium de nationaliteit van dit land verliezen en staatloos worden. De uitkomsten van deze gevallen worden beïnvloed door regels van Internationaal en Europees recht. Met een knipoog concludeerde hij dat het kopen van een nationaliteit niet meer zo ingewikkeld is. Sinds november 2013 biedt Malta immers EU-burgerschap aan voor 650.000 Euro.

< Terug