Actueel

 

28-02-'14

Artikel in Trouw ‘Deense ouders die scheiden mogen alles afspreken’

Christina Jeppesen-De Boer is geciteerd in een krantenartikel van Trouw over het Deense echtscheidingsrecht. Hier treft u het artikel aan: Trouw, 27 februari 2014.  

 
 

14-02-'14

Artikel 1-lezing

Op 4 april organiseren Jet Tigchelaar en Wibo van Rossum de artikel 1-lezing. Masha Antokolskaia (hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen- en familierecht, aan de Vrije Univeristeit van Amsterdam) zal een lezing geven met als titel: ‘Iedereen gelijk, iedereen gelukkig! Is gelijke behandeling van alle ouders in het belang van het kind?’. 
Lees meer >

De vraag die aan de orde komt is of het gelijkheidsbeginsel van artikel 1 met zich mee brengt dat alle ouders – juridische, biologische, sociale, gescheiden en niet-gescheiden, verzorgende en niet-verzorgende, bekende donoren met family life, lesbische moeders, stiefouders en eigen ouders, enz., enz. – gelijk moeten worden behandeld. Hoe verhouden zich de steeds luider klinkende gelijkheidsaanspraken van verschillende groepen ouders met het belang van het kind? Nanneke Quik-Schuijt (voormalig kinderrechter en namens de SP lid van de Eerste Kamer) treedt op als referent.

Foto artikel 1 lezing

< Terug

 
 

14-02-'14

Symposium Molengraaff Dispuut over internationale kindontvoering

Op woensdag 26 februari heeft Merel Jonker een presentatie verzorgd over de procedure van inkomende zaken van internationale kinderontvoering op het Symposium ‘Eerst terug dan praten’ van het Molengraaff Dispuut. De overige sprekers waren Hans van Loon (ex-secretaris generaal  van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht), Nynke Whiterod (advocate en mediator gespecialiseerd in internationale kinderontvoering) en Johan Visser (teamvoorzitter familie en internationale kinderbescherming rechtbank Den Haag).


Lees meer >

 
 

10-01-'14

Nieuw opdrachtonderzoek naar de noodzakelijkheid van verplichte geslachtsregistratie voor iedereen

Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft UCERF onderzoekers een onderzoeksopdracht gegund naar verplichte, binaire (m/v) geslachtsregistratie. 
Lees meer >

Besef van en zorg over de kwetsbare positie van interseks en transgender personen is de laatste jaren toegenomen. Dat leidde onder meer tot Kamervragen over de mogelijkheden en onmogelijkheden om geslacht níet te registreren of een bestaande registratie te schrappen. Sinds 1986 is het in Nederland mogelijk om het geslacht van nieuwgeborenen te registreren als onbepaald. Is men al geregistreerd als man of vrouw dan is het alleen mogelijk van man te veranderen in vrouw of andersom.
Het onderzoek zal het nationaal juridisch kader in kaart brengen alsook nationale en internationale juridische knelpunten van de introductie van de mogelijkheid van het onbepaald laten van geslacht of eventueel een ‘derde hokje’. De mogelijke consequenties ervan, bijvoorbeeld voor detentie en non-discriminatierecht, worden geïnventariseerd. Het project omvat tevens een verkenning van het relevante recht in zes andere landen (Duitsland, Verenigd Koninkrijk, India, Nepal, Nieuw Zeeland en Australië). De resultaten van deze landenverkenning zullen worden vergeleken met de Nederlandse situatie.
Naar verwacht zal het project in de tweede helft van 2014 worden afgerond. De onderzoeksgroep bestaat uit Marjolein van den Brink, Jet Tigchelaar, Wibo van Rossum en Susanne Burri, aangevuld met Eric Gubbels, ambtenaar burgerlijke stand in Amsterdam.

< Terug

 
 

20-12-'13

Vooraankondiging 8ste UCERF Symposium op 10 april 2014

Op donderdag 10 april 2014 zal het 8ste symposium plaats hebben in Utrecht. Onze onderzoekers Merel Jonker en Jet Tigchelaar zullen het voorzitterschap op zich nemen. Als sprekers kunnen wij nu al aankondigen: Susanne Burri (docent aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker UCERF): ‘Gender en familierelaties’; Wil Portegijs (Sociaal en Cultureel Planbureau): ‘Vrouwen en economische onafhankelijkheid’; Jan Biemans (professor aan de Universiteit Utrecht): ‘Het onterfde kind’;  Myriam de Bruijn-Luckers (senior raadsheer Gerechtshof Den Haag): ‘Partneralimentatie’, Hans van Loon (voormalig secretaris-generaal van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht): ‘Kindontvoering en mensenrechten’ en Simone van der Hof (hoogleraar aan de Universiteit van Leiden): ‘Digitale kinderrechten’.
Lees meer >

Nadere informatie, ook over de aanmelding, volgt later.

< Terug