Actueel

 

11-05-'14

Artikel in het Nederlands Juristenblad: ‘Waarheidsvinding in de jeugdbescherming’

In aflevering 13 van het Nederlands Juristenblad is een artikel gepubliceerd van Joost Huijer over de rol van waarheidsvinding in het systeem van jeugdbescherming.

Lange tijd speelde het streven naar waarheidsvinding slechts een marginale rol in het jeugdbeschermingsrecht. Waarheidsvinding werd geassocieerd met publiekrechtelijke rechtsgebieden waarin de staat intervenieert in de rechten en vrijheden van burgers. Na alarmerende berichten over gebrekkige besluitvorming in het systeem van jeugdbescherming en een onderzoek van de Kinderombudsman dat op verschillende fronten forse kritiek levert op de wijze van rapporteren in de keten jeugdzorg, is nu via amendering in de Jeugdwet een plicht tot waarheidsvinding in de wet verankerd. Maar er is meer nodig om waarheidsvinding in de hele keten te internaliseren. In deze bijdrage worden vanuit juridisch perspectief verschillende aanbevelingen gedaan die toezien op het onderscheid tussen feiten, visies en interpretaties in de rapportage, het beginsel van hoor- en wederhoor en de motiveringsplicht van de rechter.

 
 

28-04-'14

8e UCERF symposium op 10 april 2014

Een verslag van het 8ste UCERF symposium dat op donderdag 10 april 2014 heeft plaatsgevonden, is vanaf nu hier te lezen: http://ucerf.rebo.uu.nl/type-activiteiten/8e-ucerf-symposium-op-10-april-2014/

 
 

07-04-'14

Symposium Meeroudergezag op 13 mei 2014

Op 13 mei a.s. zal in Amsterdam het symposium over Meeroudergezag plaatsvinden. Hier wordt het empirische en vergelijkende onderzoek ‘Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders?’ gepresenteerd, welke is uitgevoerd door een multidisciplinair team van onderzoekers van UCERF, de Universiteit van Groningen (NIG) en de Vrije Universiteit van Amsterdam (ACFL).
Lees meer >

De ochtend zal in het teken staan van lesbische meeroudergezinnen. Professor Katharina Boele-Woelki zal dan de resultaten van de vergelijkende studie naar de gezagspositie van de ouders in lesbische gezinnen in Nederlands recht (zonder meeroudergezag) en Engels recht (met meeroudergezag) presenteren. ’s Middags zullen stiefouders centraal staan en zal Christina Jeppesen-de Boer vertellen over het gezagsrecht van stiefouders in Nederland en Engeland. Meer informatie treft u aan in de bijgevoegde uitnodiging: Uitnodiging Symposium Meeroudergezag

< Terug

 
 

07-04-'14

Artikel in De Volkskrant: ‘Australiër mag nu officieel man, vrouw of van neutraal geslacht zijn’

Marjolein van den Brink is geciteerd in een krantenartikel van De Volkskrant over geslachtsregistratie in Australië. Het WODC Onderzoek dat UCERF nu verricht inzake de verplichte, binaire (m/v) geslachtsregistratie kwam hierbij aan bod. Hier treft u het artikel aan: De Volkskrant, 3 april 2014.

 
 

28-03-'14

Project Instituties voor Gelijkheid, Inclusiviteit en Sociale Mobiliteit

Kinderen in gemengde gezinnen: een gecombineerde juridische en sociologische benadering van (stief)familierelaties.

Christina G. Jeppesen de Boer (UCERF) van de Faculteit van Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschappen en Inge Valk van de Faculteit van Sociale en Gedragswetenschappen, hebben door de Universiteit Utrecht onderzoeksgelden toegekend gekregen in het kader van het strategische onderzoeksthema Instituties voor Gelijkheid, Inclusiviteit en Sociale Mobiliteit. 
Lees meer >

Het doel van de gelden is om onderzoekers te faciliteren in hun onderzoek en te zoeken naar andere fondsen voor vergelijkend, interdisciplinair onderzoek naar gemengde gezinnen in de EU.

Sociale relevantie

Veel kinderen in de huidige Westerse samenleving groeien op in een verscheidenheid van gescheiden en gemengde gezinnen. Hoewel meerdere studies zijn verricht naar de effecten van scheidingen, is er nog weinig onderzoek gedaan naar de aanpassing van kinderen in gemengde gezinnen. Dit interdisciplinair onderzoek, dat zowel de pedagogische, psychologische als juridische perspectieven behelst, heeft tot doel inzicht te krijgen in de aanpassing van kinderen in (stief)familierelaties en hun medewerking in gemengde gezinnen. Juridisch gezien is er de noodzaak om te kijken naar de toegelaten erkenning in gemengde gezinnen. In het huidige Nederlandse recht wordt een stiefouder gezien als een “juridische vreemde” in zijn relatie tot het kind. Het juridisch perspectief moet breed opgevat worden en houdt zowel het privaatrecht als het sociaal recht in, alsook staatsburgerschap en vrijheid van vestiging.

< Terug