Europees Netwerk van Juridische Deskundigen op het terrein van Gendergelijkheid van de Europese Commissie

Het Europees Netwerk van Juridische Deskundigen op het terrein van Gendergelijkheid is opgericht in 1984. Het huidige netwerk bestaat uit 33 onafhankelijke nationale juridische experts, wetenschappers, advocaten of medewerkers van NGO’s op het terrein van gender gelijkheid. Het netwerk heeft één nationaal expert die elk een lidstaat van de EU en een EER staat vertegenwoordigd, en experts voor de Voormalige Republiek Joegoslavië Macedonië en Turkije. Een comité van deskundigen waarin vier zeer gekwalificeerde experts participeren draagt bij aan het bewaken van de kwaliteit van de publicaties van het netwerk. De belangrijkste taak van het netwerk is de Europese Commissie helpen in haar werk op het terrein van gendergelijkheid.

Het Departement Rechten van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is penvoerder van dit project. De coördinator is Dr. Susanne Burri (universitair hoofddocent, gender en recht) en de  assistent coördinator is Mr. Alyssa Bos (junior universitair docent en onderzoeker). Mr. Alice Welland is verantwoordelijk voor de organisatorische aspecten van het netwerk. Professor Christopher McCrudden (Queen’s University Belfast en Visiting Professor Oxford University), Professor Linda Senden (Universiteit Utrecht) en Mr Hélène Masse-Dessen (advocaat bij de Conseil d’État en de Cour de Cassation in Frankrijk) vormen het comité van deskundigen.

Het netwerk informeert de Europese Commissie over de voortgang van de omzetting van Europese wetgeving in de lidstaten, nationale beleids- en wetgevingsinitiatieven op het terrein van gendergelijkheid en relevante ontwikkelingen in alle landen die participeren in het netwerk. De groep van experts helpt de Commissie om deze ontwikkelingen te beoordelen en na te gaan of het nationale recht in overeenstemming is met het Europese recht. In procedures voor het Hof van Justitie van de EU in het kader van artikel 267 WEU kan het netwerk behulpzaam zijn door de Commissie rechtsvergelijkende informatie te verschaffen. Bovendien geeft het netwerk ook informatie die de Commissie helpt de nationale acties te beoordelen die zijn genomen na inbreukprocedures en prejudiciële procedures.

De Commissie kan het netwerk raadplegen voordat ze juridische en beleidsinitiatieven neemt. Juridische deskundigen kunnen beleidsdocumenten becommentariëren en de Commissie voorzien van juridische gegevens vereist voor een rechtsvergelijking en de voorbereiding van nieuwe EU instrumenten. De Commissie kan het netwerk ook gebruiken als ‘denktank’ of als klankbord voor nieuwe strategieën en ideeën.

Het netwerk is ook een bron van informatie voor het publiek over ontwikkelingen op het terrein van EU gelijkebehandelingsrecht zowel op het niveau van de EU als in de lidstaten/landen. Deze taak wordt met name vorm gegeven door het publiceren van rapporten over bijvoorbeeld de omzetting van gender gelijkhebehandelingsrichtlijnen, en over specifieke onderwerpen zoals indirecte sekse discriminatie, zwangerschaps- moederschaps- en ouderschapsdiscriminatie, de personele werkingssfeer van de EU gender gelijkebehandelingsrichtlijnen, meervoudige discriminatie, verschillende concepten van discriminatie en gelijkheid, de rol van positieve actie maatregelen etc.

Het gender netwerk brengt ook het tweejaarlijks tijdschrift European Gender Equality Law Review uit, in het Engels, Frans en Duits. De elektronische versies zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie. De Engelse versie wordt gedrukt en verspreid naar gelijke behandelingsorganen, NGO’s, advocaten enz. Het netwerk beantwoord ook specifieke vragen van de Commissie over bijvoorbeeld verschillen in pensioengerechtigde leeftijd tussen mannen en vrouwen.

Alle publicaties van het netwerk zijn in het Engels en sommige zijn ook vertaald in het Frans en in het Duits. Elke publicatie geeft een overzicht van de nationale experts die het netwerk en het comité van deskundigen vormen.

De meeste publicaties van het netwerk zijn gepubliceerd op de website van de Europese Commissie en op EU Bookshop.

Voor meer informatie neem contact op met: EU-Network.law@uu.nl of zie de website van het netwerk.

 
Delen: